Registration fees

Early registration / Skorá registrácia 240 €
Late registration / Neskorá registrácia (after March 31st, 2020 / po 31. marci 2020) 300 €
Residents – Early registration / Rezidenti - Skorá registrácia 150 €

Residents – Late registration (after March 31st, 2020) / Rezidenti - Neskorá registrácia (po 31. marci 2020)

220 €
Pre-graduate students and PhD / Študenti a doktorandi 50 €
Invited speakers / Pozvaní prednášajúci 120 €
Member of the Scientific and Organizing Committee  / Člen vedeckého a organizačného výboru 0 €
Accompanying person / Sprevádzajúca osoba 120 €

 

Please be so kind and pay attention to the following / Prosíme, aby ste venovali pozornosť nasledujúcemu:

Resident is a junior patologist during education, before passing a board examination. Each resident must provide a scan copy of an official letter signed by the residency program director confirming the residency status. This has to be sent to the following e-mail address: tatiana@tajpan.com 

Rezident je patológ zaradený do rezidentského štúdia, pred zložením špecializačnej skúšky. Každý rezident musí doložiť sken kópie úradného dokumentu, podpísaného vedúcim rezidenčného programu, ktorý je dokladom rezidenčného statusu. Tento dokument prosíme zaslať na nasledujúcu adresu: tatiana@tajpan.com.

Pre-graduate student or PhD – we ask you kindly to submit a confirmation document to e-mail address tatiana@tajpan.com

Študent alebo doktorand – prosíme, aby ste zaslali potvrdzovací dokument na e-mailovú adresu tatiana@tajpan.com

Accompanying persons do not participate the scientific program. / Sprevádzajúce osoby sa nezúčastňujú odborného programu.

All payments details will be provided after your online registration. Please note, that all bank charges must be fully covered by the participant (by the payer).

Všetky informácie o platbách poskytneme po vašej registrácii. Všetky bankové poplatky musia byť plne hradené účastníkom (platcom).

Registration fee includes / Registračný poplatok pokrýva:

  • Attendance of the scientific program – lectures and seminars
  • Účasť na odbornom programe – prednášky a semináre

 

  • Refreshment during the congress – coffee breaks, lunches, dinners
  • Občerstvenie počas kongresu – kávové prestávky, obedy, večere

 

Cancellation policy / Storno podmienky

We ask you kindly to inform us about your attendance cancellation in a written form, electronically mailed to tatiana@tajpan.com

Prosíme, aby ste nás informovali o zrušení vašej účasti písomnou formou, zaslanou e-mailom na adresu tatiana@tajpan.com 

 

In case of cancellation received until March 31st, 2020, an administration fee (40 EUR) will be charged by the organizer. Rest of the registration fee will be refunded.

V prípade storna obdržaného do 31. marca 2020, organizátorom bude fakturovaný administratívny poplatok (40 EUR). Zvyšok registračného poplatku vám bude vrátený.

No refund will be made after March 31st, 2020. / Po 31. marci 2020 nebude vrátená žiadna čiastka.