Registration

Personal Data / Osobné údaje
Please mark if appropriate / Prosíme označte, ak je to vhodné:

In case, that you marked one of the options above, please pay your attention to requirement mentioned in the part Registration Fees. / V prípade, že ste označili jednu z vyššie uvedených možností, venujte prosím pozornosť požiadavke uvedenej v časti o registračných poplatkoch.

Catering service / Strava
Accommodation / Ubytovanie

Accommodation is possible to book only by using the following form / Ubytovanie si možno zarezervovať len prostredníctvom tohto formulára:

Date of Accommodation / Dátum ubytovania:

(prices are listed in VENUE / ceny sú uvedené v časti VENUE)

More information about the congress venue and accommodation possibilities is available in part VENUE / Viac informácií o mieste kongresu a ubytovacích možnostiach k dispozícii v časti VENUE.

Invoicing data / Fakturačné údaje

In case that you wish to invoice the registration fee and/or accommodation to a company (i. e. not to a private person), please send us the invoicing data./ Ak si želáte vystaviť faktúru za registráciu a/alebo ubytovanie na firmu (t. j. nie na súkromnú osobu), prosíme o zaslanie fakturačných údajov.

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracúvania osobných údajov _____________________________________________________________________ I certify that I have been instructed on the terms of my personal data processing and my rights as the person concerned under the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 GDPR and Act No 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts. We treat your data discreetly and in accordance with the latest privacy standards. Please read the Personal Data Protection Terms at www.tajpan.com. Terms of processing of personal data